Identifikačné údaje

GEOKOD, s.r.o.
Žitná 21,  831 06 Bratislava – mestská časť Rača
Štatutárny zástupca: Ing. Erik Debrecký +421 905 457 243, Ing. Jozef Kožár +421 905 509 168

IČO: 35 715 456,  DIČ: SK 2020218178

OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 14454/B