Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679

Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Preto Vás chceme informovať, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Spoločnosť GEOKOD, s.r.o. kladie dôraz na transparentnosť, bezpečnosť a zákonnosť pri získavaní a používaní osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame rôznymi spôsobmi a na základe rôznych účelov (napr. v rámci pracovnoprávneho vzťahu, pri uzatváraní zmluvného vzťahu, či realizácii oprávnených záujmov). Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Podrobnejšie informácie nájdete v nižšie uvedených dokumentoch:

5 Informačná povinnosť Uchádzači o zamestnanie

6 Informačná povinnosť Klienti Dodavatelia Parneri

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak spraviť odoslaním mailu na zodpovedna.osoba@geokod.sk, prípadne poštou na našu adresu v kontaktoch.

Z dôvodu ochrany majetku a bezpečnosti priestorov spoločnosti (v exteriéri a interiéri) ich monitorujeme kamerami so záznamom.

Právny základ spracúvania osobných údajov pri monitorovaní kamerovým systémom je z dôvodu nevyhnutných a oprávnených záujmov zamestnávateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f/ GDPR a § 13 ods.1 písm. f/ zákona o ochrane osobných údajov) – na účely ochrany majetku zamestnávateľa alebo ochrany zdravia zamestnancov.

Ak zamestnávateľ spracúva osobné údaje zamestnancov získané kamerovým systémom na základe vyššie uvedeného právneho základu, nepotrebuje na ich spracúvanie súhlas zamestnancov. Doba spracúvania osobných údajov, ktoré zamestnávateľ získal prostredníctvom monitorovania zamestnancov kamerovým systémom (kamerové záznamy), je stanovená na nevyhnutne potrebný čas a to na 15 dní. Po jej uplynutí budú kamerové záznamy automaticky vymazávané.

Pri všetkých vstupoch do monitorovaných objektov je umiestnená značka zvýrazňujúca používanie kamerového systému. Viac informácii o spracovaní osobných údajov možno získať preštudovaním VNÚTROFIREMNEJ ORGANIZAČNEJ SMERNICI pre spracovanie osobných údajov v spoločnosti GEOKOD s.r.o.